Datum van document: 06/07/2023

Identificeren

U bevindt zich op de website van Pacapime N.V.
Hier zijn onze officiële contactgegevens:

Pacapime
Noorderstraat 1,
1500 Halle
België
+32 (0)2 356 73 41
pacapime@pacapime.be
BTW nummer: BE 0442 338 311
Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via dpo[at]pacapime.be.

Invoering

Pacapime hecht veel belang aan vertrouwelijkheidskwesties. U hebt het recht om te weten hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Dit privacybeleid schetst onze praktijken met betrekking tot de informatie die we verzamelen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese wet, zijn persoonsgegevens informatie die een individuele persoon identificeert. Dit omvat met name de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en elk ander element dat als persoonlijke gegevens wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld het IP-adres.

DOMEIN

Dit privacybeleid legt uit hoe wij persoonlijke gegevens beheren die zijn verzameld via onze website of andere kanalen, bijvoorbeeld evenementen en beurzen, of gegevens ontvangen van derden, wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot dergelijke persoonlijke gegevens.

Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit geeft u inzicht in het gebruik dat we maken van uw persoonlijke gegevens zodra deze zijn verzameld. Wanneer u onze site bezoekt, bent u niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, dien deze dan niet in op deze site. Zonder uw persoonsgegevens zijn bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden echter niet toegankelijk voor u (bijvoorbeeld het invullen van online formulieren, het downloaden van documenten of het aanvragen van demonstraties van onze oplossingen).

Door persoonlijke informatie in te dienen of deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

De informatie die we verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke informatie van betrokkenen uit verschillende bronnen.

INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

Dit is informatie die we rechtstreeks van de betrokkene ontvangen: persoonsgegevens die worden verzameld via online formulieren op onze site. Wanneer u een online formulier invult, bijvoorbeeld om contact met ons op te nemen, documenten te uploaden, een afspraak te maken, een demonstratie van onze oplossingen aan te vragen, u in te schrijven voor een evenement, u in te schrijven voor een nieuwsbrief, enz. (deze lijst met voorbeelden is niet volledig) ons persoonlijke informatie verstrekken. Dit is de volgende informatie:

voor-en achternaam

Mail adres

telefoonnummer

bedrijf/organisatie namens wie het verzoek wordt gedaan

Soms wordt om aanvullende informatie gevraagd (omvang van het bedrijf, rol van de persoon in de organisatie, enz.). De informatie die we vragen is beperkt tot wat we nodig hebben om uw verzoek te kunnen verwerken en ons legitieme belang na te streven, namelijk om opnieuw contact op te nemen met de persoon om erachter te komen wat we kunnen doen om aan zijn behoeften te voldoen.

INFORMATIE DIE WE VINDEN IN HET OPENBARE DOMEIN

Dit is informatie die we kunnen vinden in openbaar beschikbare bronnen, zoals het openbare profiel van de betrokkene op LinkedIn, de website van het bedrijf/de organisatie namens wie de betrokkene het verzoek indient, evenals elke informatiebron in de publieke domein op internet (World Wide Web). We kunnen dergelijke informatie combineren met informatie die u ons verstrekt.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN MET COOKIES

Deze informatie betreft uw gewoonten op internet. Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we passief gegevens over u, waaronder uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, uw geolocatie, de taal die wordt gebruikt om onze site te raadplegen, uw herkomst (als u ons hebt gevonden via een onderzoek, een reclamecampagne, sociale netwerken, enz.). We verzamelen dit soort informatie met behulp van cookies. Lees ons cookiebeleid om erachter te komen welke cookies we gebruiken en hoe u deze kunt accepteren of weigeren.

De informatie die we op deze manier verzamelen blijft anoniem, tenzij de bezoeker zich identificeert door een formulier in te dienen.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
TOESTEMMING VAN DE BETROKKEN PERSOON

Door een online formulier op onze site in te dienen, stemt de betrokkene ermee in zijn persoonlijke gegevens aan Pacapime door te geven en weet hij dat Pacapime deze zal verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.


UITVOERING OF VOORBEREIDING VAN EEN CONTRACT

We kunnen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of ter voorbereiding daarvan (bijvoorbeeld om u een aanbod te doen).


GERECHTIGD BELANG

In overweging nr. 47 bepaalt de AVG dat direct marketingactiviteiten (prospectie) een legitiem belang vormen. Deze rechtsgrondslag is de tweede verwerkingsgrondslag waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming niet vragen. We onderscheiden drie categorieën activiteiten op basis van de rechtsgrond gerechtvaardigd belang.


CONTACT OPNEMEN MET BETROKKEN PERSONEN DIE EEN ONLINE FORMULIER HEBBEN INGEDIEND

Wij zijn van mening dat het in ons legitieme belang is om contact op te nemen met betrokkenen die een online formulier op onze site hebben ingediend. We zullen proberen contact op te nemen met deze mensen om hun verzoeken op te volgen. Deze taak wordt rechtstreeks toevertrouwd aan ons verkoopteam, dat de daarvoor beschikbare middelen zal gebruiken (telefoon, e-mail, LinkedIn, enz.). We sturen echter nooit collectieve commerciële mailings naar betrokkenen die zich niet expliciet hebben geabonneerd op onze nieuwsbrieven door een online formulier in te vullen.

HOUD KLANTEN PACAPIME

We doen er alles aan om de informatie van elke betrokkene relevant te houden. Als de betrokkene echter onze e-nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven of zijn voorkeuren wijzigen. Elke e-nieuwsbrief bevat een link om u af te melden en een link om uw e-mailvoorkeuren aan te passen.


CONTACTEER MOGELIJK INTERESSANTE KANSEN

Ons verkoopteam streeft ernaar om systematisch bedrijven te contacteren waarvoor Pacapime een meerwaarde kan betekenen. Hiervoor raadplegen onze verkopers informatiebronnen uit het publieke domein: internet, LinkedIn en andere databases. Wanneer ze persoonlijke informatie vinden (bijvoorbeeld de naam van de commercieel directeur van een bedrijf), kunnen ze deze persoonlijke gegevens verwerken voor de doeleinden van hun gerechtvaardigd belang, namelijk om contact op te nemen met deze persoon om het aanbod van Pacapima voor te leggen.

Betrokkenen die op deze manier worden benaderd, zullen nooit direct marketingcommunicatie van Pacapime ontvangen. Iedere betrokkene heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van hem hebben, en om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen uit onze bestanden.


Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:


COMMUNICEREN MET JOU

We zullen reageren op alle verzoeken die u via onze site bij ons indient, inclusief verzoeken om documentatie of demonstraties, registraties voor evenementen, prijsaanvragen en elk ander object van een online formulier. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om u telefonisch terug te bellen of met u te communiceren via e-mail, LinkedIn of op een andere manier.


DIRECTE MARKETING

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden (om u specifieke informatie te verstrekken die u op onze site hebt aangevraagd of meer algemene informatie over het aanbod van Pacapime, om u uitnodigingen voor evenementen of workshops, e-nieuwsbrieven, enz. te sturen). We zullen het bovenstaande alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming of als u een contract met ons heeft en de verzonden informatie betrekking heeft op uw contract.


WERVING

Als u een CV of een sollicitatie op de website van Pacapime indient, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van werving, indien nodig om contact met u op te nemen via e-mail of telefoon.


VERBETERING VAN ONZE WEBSITE

We gebruiken en analyseren voortdurend gegevens van bezoekers van onze website om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

We kunnen persoonlijke gegevens bewaren om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.


Wanneer delen we uw gegevens?

We zullen de persoonlijke gegevens die we verzamelen nooit aan derden verkopen of bekendmaken, behalve zoals aangegeven op het moment van verzamelen.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden die deze informatie namens ons verwerken. Voor zover deze dienstverleners optreden als gegevensverwerkers, geven wij hen geen toestemming om de gegevens op enigerlei wijze te verwerken of openbaar te maken. Wij eisen van deze verwerkers dat zij de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken adequaat beschermen. Met andere woorden, wij sluiten onderaannemingscontracten af ​​met alle onderaannemers die met ons samenwerken. Alle verwerkers moeten voldoen aan de AVG.

Ook kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken in het kader van een wettelijke verplichting of rechtsvordering (bijvoorbeeld op last van de overheid).
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Nadat u uw persoonsgegevens aan ons heeft meegedeeld, worden deze verwerkt in de bestanden van Pacapime en gedurende de nodige tijd bewaard.

Als u klant bent van Pacapime, bewaren wij uw gegevens voor de duur van het contract dat uw bedrijf aan Pacapime bindt. Bij beëindiging van het contract bewaren wij uw gegevens in onze bestanden gedurende de wettelijk bepaalde termijn. U kunt ons vragen uw gegevens eerder te wissen. In dit geval zullen we alle gegevens die we hebben wissen, behalve de gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Als u geen Pacapime-klant bent, moeten we een beslissing nemen op basis van de informatie die we ontvangen. We zullen uw informatie verwijderen als we ontdekken dat deze niet langer juist is en we de fouten niet kunnen corrigeren. (Als we bijvoorbeeld een bericht “bezorging mislukt” ontvangen als reactie op een e-mail.) We zullen uw gegevens ook verwijderen als u ons daarom verzoekt. Als u nooit contact met ons opneemt en wij geen activiteit waarnemen (bezoeken aan de site, klikken op een collectieve e-mail, persoonlijke contacten met onze verkopers, enz.) gedurende een periode van 5 jaar, worden uw gegevens gewist.

Als u een sollicitant bent, worden uw cv en persoonsgegevens gedurende 5 jaar in ons systeem bewaard vanaf het jaar volgend op het jaar van uw sollicitatie. U kunt ons vragen uw gegevens eerder te wissen.


Hoe u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens

Om toegang tot uw gegevens te vragen, stuurt u een e-mail naar de Data Protection Officer van Pacapime via dpo[at]pacapime.be


Jou rechten
RAADPLEGING, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, en om deze te laten rectificeren, aanvullen of verwijderen uit onze bestanden.

Hiervoor dient u ons een adequaat identiteitsbewijs te bezorgen (bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort).

Pacapime zal alle redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunnen we persoonlijke gegevens bewaren die u ons vraagt ​​te wissen. In dat geval zullen wij u aangeven welke gegevens wij verplicht moeten bewaren.


GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN

U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor direct marketing doeleinden.

  • Wanneer u onze website bezoekt, kunt u ervoor kiezen om onze cookies te accepteren of te weigeren. Als u niet wilt dat wij uw bezoekersgegevens gebruiken (bijv. uw IP-adres, uw browsegeschiedenis op onze site…), dient u geen cookies van onze site te accepteren. Lees ons Cookiebeleid om erachter te komen hoe u cookies kunt accepteren of weigeren.
  • Wanneer u een online formulier op onze site invult, kunt u ervoor kiezen om u te abonneren op onze nieuwsbrieven. Als u zich niet aanmeldt, ontvangt u geen automatische e-mails van Pacapime. We zullen echter de gegevens verwerken die u via onze online formulieren indient en ons verkoopteam zal deze informatie gebruiken om persoonlijk contact met u op te nemen.
  • In ieder geval, als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven en daarna van gedachten verandert, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven elke keer dat u een e-mail van Pacapime ontvangt. Alle e-mails bevatten een afmeldlink onderaan de pagina.

Cookies & vergelijkbare technologieën

De website van Pacapime maakt om drie redenen gebruik van cookies:

  • onze bezoekers de meest effectieve webervaring bieden (wanneer een bezoeker bijvoorbeeld zijn taal heeft gekozen, wordt de site bij het volgende bezoek automatisch in de geselecteerde taal weergegeven);
  • het gedrag van onze bezoekers analyseren om hun ervaring en de prestaties van de site te verbeteren; En
  • ons helpen kwaliteitsadvertenties te leveren die onze bezoekers het meest interesseren.

Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies door onze site en hoe u deze kunt accepteren of weigeren.

Beveiliging

Wanneer Pacapime gegevens ontvangt of verzendt via haar website, gebruikt Pacapime versleutelingstechnologieën die als industriestandaarden worden beschouwd. Wanneer de gegevens zijn verwerkt en zich in de bestanden van Pacapime bevinden, implementeert Pacapime een reeks technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onwettige raadpleging, openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging.
U dient zich er echter van bewust te zijn dat Pacapime vanwege de open en onveilige aard van internet niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de veiligheid van de verzending van uw persoonlijke gegevens via internet.


Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit beleid kan worden gewijzigd. De datum van de laatste revisie verschijnt op deze pagina. Lees dit privacybeleid telkens wanneer u zich voorbereidt om persoonlijke gegevens in te dienen.