ALGEMENE VERKOOPS/AANKOOPVOORWAARDEN

1.ALGEMENE BEPALINGEN, Alle hieronder opgenomen verkoops-/aankoopvoor-waarden zijn van toepassing op al onze verkopen/aankopen, in welke vorm dan ook. De klant/leverancier wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbeizinnig te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, eventueel vermeld op documenten uitgaande van de klant/leverancier, zijn ons evenmin tegenstelbaar indien zij niet schriftelijk door ons aanvaard werden. Wij houden geen rekening met de verkoopvoorwaarden/aankoopvoorwaarden die gedrukt zijn op brieven of andere documenten/offertes van onze klanten/leve- ranciers. Bij de bestelling/aankoop erkent koper/leverancier kennis genomen te hebben van onze verkoops-/aankoopvoorwaarden en hiermede akkoord te gaan.

2. AANVAARDING EN PROTEST. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden van huidige bestelbon of factuur geldt tevens als aanvaarding van de voorwaarden. Protest dient te gebeuren binnen de vijf dagen. Het uitblijven van protest binnen de gestelde termijn geldt als aanvaarding van de voorwaarden. Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen de vijf dagen na de datum vermeld op de vrachtbrief of de verzendnota. In geval van slechte levering beperkt zich onze verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen onze normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen mogen zijn van de foutieve levering, zij zal nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding. 

3. OFFERTES. Offertes van en met onze agenten en vertegenwoordigers binden ons niet zolang ze niet door ons zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd, behoudens stilzwijgende verzaking hieraan van onzentwege, zonder evenwel dat hieruit voor de toekomst enig precedent zou kunnen voortvloeien. De opgegeven bedragen gelden, behoudens missing of verzuim en/of overmacht, indien de termijn niet uitdrukkelijk werd bepaald, dertig dagen vanaf de datum der offerte. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de offerte. 

4. MONSTERS, BESCHRIJVINGEN, ENZ. Tenzij schriftelijk, onder uitdrukkelijke wijziging van deze algemene voorwaarden, anders werd bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, ontwerpen, afmetingen en gewichten, evenals andere gegevens slechts als benaderende beschrijving, en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard dan ook nimmer door de klant ingeroepen worden om hetzij de afneming, hetzij de betaling te weigeren, hetzij de verbreking te bekomen of om schadevergoeding te vorderen. De gelijkvormigheid van de kleur van onze gebruikte drukinkten, alsmede van ons karton kan niet gegarandeerd worden. Een tolerantie van 1 mm in plus of in minus, op elke afmeting is toegelaten.  Deze tolerantie blijft toegelaten zelfs na goedkeuring van een model. Een tolerantie van + of —8 % op het gramgewicht van de oorspronkelijke voorziene componenten is toegelaten. 

5. ORDERS EN CRDERBEVESTIGING. Alle bestellingen dienen schriftelijk tot ons gericht of bevestigd te worden. Mondelinge of telefonische bestellingen zullen onmiddellijk, eventueel per fax, bevestigd worden, behoudens stilzwijgende verzaking aan deze vereiste van onzentwege. Een opdracht of bestelling die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd zal in hoofde van de klant geen enkele aanleiding geven om schadevergoeding te bekomen. Geen enkele overeenkomst zal voor ons bindend zijn dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding. indien de klant zijn overeenkomst verbreekt zal hem een schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag aangerekend worden. Indien de klant zulks weigert zal de uitvoering van de overeenkomst kunnen gevraagd worden. De volgende toleranties, in plus of min, op de bestelde hoeveelheden zijn toegelaten: minder dan 500 stuks: 50 %, van 500 tot 999 stuks: 20 %, van 1000 tot 4999 stuks: 15 %, van 5000 stuks en meer: 10 %. Deze hoeveelheden gelden per formaat, per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking en per levering. Wegens automatisering van ons fabricatieproces is het technisch onmogelijk te vermijden dat een aantal slechte exemplaren vervaardigd worden. Een tolerantie van maximum 1 % per zending wordt hiervoor toegestaan. 

6. LEVERING, TERMIJNEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD. Alle goederen blijven onze volledige eigendom tot de volledige betaling van de facturen, waarna de eigendomsoverdracht plaats vindt. De levering wordt geacht uitgevoerd te zijn van zodra de goederen geleverd zijn of, in het geval dat de kiant ze zelf komt afhalen, van zodra ze in onze magazijnen ter beschikking staan. Het risico van de goederen gaat over op ds koper vanaf de levering van de goederen of de terbeschikking stelling ervan en dit gedurende de gehele periode van eigendomsvoorbehoud. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan of diefstal van door ons geleverde goederen. Ingeval de levering zou geschieden in onafgewerkte of onbewoonde plaatsen of gebouwen, dient de cliënt in te staan voor de bewaking van deze goederen. Tenzij bij afzonderlijke overeenkomst, uitdrukkelijk als essentieel bestanddeel, schriftelijk anders bepaald werd, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Een eventueel te betalen schadevergoeding zal echter nooit hoger kunnen zijn dan 1% van de totale waarde van de overeenkomst tussen ons en de klant. Toeval of overmacht bevrijdt ons van al onze verbintenissen. Onze leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen een wijziging ondergaan van maximum 2 dagen. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies ontstaan door machinebreuk, gebrek aan stroom of energie, staking, brand, overstroming enz. welke worden aanzien als gevallen van overmacht. Deze opsomming is niet beperkend. De goederen worden franco verkocht. Indien de klant zelf wenst af te haten geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van de koper. Alle goederen die niet binnen de bepaalde termijnen kunnen afgeleverd worden, wegens een oorzaak afhankelijk van de koper, zullen voor zijn risico opgeslagen worden. De opslagkosten zullen 2 % per maand bedragen vanaf de eerste dag van opslag, elke begonnen maand zal volledig aangerekend worden. Verder behouden wij het recht om deze goederen onder te brengen in een opslagplaats ten laste van de koper, en dit na een verwittiging per aangetekend schrijven, en indien daar geen gevolg aan is gegeven binnen de 8 werkdagen na zijn verzendingsdatum. Al onze werken worden uitgevoerd voor risico van de klant, die alleen verantwoordelijk is tegenover ons en tegenover derden, in geval van vervolgingen wegens namaak van gepatenteerde verpakkingen. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven enz. die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling zuilen aangerekend worden of teruggestuurd volgens onze onderrichtingen. De stansvormen en drukstermpels, door ons vervaardigd, blijven onze eigendom zelfs indien de klant een deel in de kosten heeft betaald. De deelname in de kosten verzekert aan de klant dat deze materialen uitsluitend voor hem zullen gebruikt worden en dat tot op het ogenhlik dat ze om een of andere reden uit omloop worden genomen. Het bewaren van deze materialen kan enkel gewaarborgd worden tot één jaar na hun laatste gebruik. De plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen enz. behorende aan onze klanten, verblijven in onze lokalen vaor hun elgen risico. Aangezien de fysische eigenschappen van golfkarton en bijgevolg ook de doos beïnvloed worden door de opslagomstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur, omgeving, stockageduur, blootstellen aan zonlicht) is het de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor optimale opslagomstandigheden en transport. 

7. PRIJZEN. Al onze prestaties worden steeds gefactureerd volgens de tarieven, van kracht op het ogenblik van de levering, behoudens uitdrukkelijk hiervan afwijkend beding. Onze prijzen kunnen aangepast worden, ingeval van muntontwaarding. Speciale verpakkingen en transportkosten zijn niet in de prijs begrepen, en zijn steeds ten laste van de klant. Bij overeenkomsten in vreemde munten, zullen alle transfer-, innings-, wisselkoers-, bank-, en andere kosten ten laste zijn van de klant zonder dat afbreuk mag gedaan worden aan het factuurbedrag in EURO. Onze verkoopprijzen gelden enkel voor elk door ons bevestigd afzonderlijk order en niet voor repetitieve orders waarvan de prijzen voor elk order afzonderlijk door ons zullen dienen te worden bevestigd. Sommige verkoopprijzen kunnen vermeld zijn in vreemde valuta; de wisselkoers is die geldig op de datum van de offerte en elke wijziging van deze koers zal automatisch de herziening teweegbrengen van de vermelde prijzen. 

8. KLACHTEN, VRIJWARING EN WAARBORG. Zichtbare gebreken dienen vastgesteld te worden bij de levering van de goederen. Klachten en opmerkingen dienen geformuleerd op de vrachtbrief, en tegengetekend te worden door de vervoerder of zijn aangestelde. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt conventioneel uitgesloten overeenkomstig 1643 B.W., behoudens schriftelijk andersluidend beding, waarbij de termijn bij gebrek aan nadere bepaling conventioneel op drie maanden bepaald wordt. 

9. BETALINGEN. Al onze facturen zijn betaalbaar in de exploitatiezetel van de vennootschap te Halle, Al onze leveringen worden contant betaald, indien geen andere schriftelijke overeenkomst bestaat. Het trekken van wissel brieven brengt geen schuidvernieuwing met zich mede, en houdt niet in dat de facturen niet meer te Halle betaalbaar zouden zijn. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, zal het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 150 euro, overeenkomstig de bepalingen van het B.W. Een even grote vergoeding valt ten laste van de verkoper wanneer deze ten aanzien va de consument in gebreke blijft. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de vergoeding forfaitair is, en dat deze, in afwijking van art. 1231 B.W., niet kan verminderd worden, zelfs indien de niet-betaling siechts gedeeltelijk is. Verwijlintresten ten belope van 12% op jaarbasis zijn eveneens van rechtswege verschuldigd vanaf de vervaldag, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling nodig is, zulks overeenkomstig art. 1139 B,W. Bij berekening van deze termijnen wordt iedere aangevangen maand beschouwd als zijnde een volledige maand. Alle voorheen gesloten overeenkomsten betreffende betalingsmodaliteiten worden automatisch herroepen bij niet betaling op de vervaldag en het saldo van alie openstaande facturen zal onmiddellijk eisbaar worden. Indien de vennootschap een bijzonder mandataris aanstelt tot inning van facturen, kan de schuldenaar zich enkel rechtsgeldig van zijn schuld kwijten door betaling in handen van de bijzondere mandataris. De verkoper behoudt het sigendomsrecht op alle geleverde goederen, zolang de keper al zijn verplichtingen tegenover hem niet heeft voldaan. Dit houdt in dat de koper ondertussen niet het recht heeft deze goederen te verkopen of als gerantie te geven aan derden. 

10. GESCHILLEN. Betwistingen valien onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, met name de Vredegerechten en de Rechtbank van Koophandel.